Vår största rea någonsin!
Loveholidaysloveholidays

Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Inledning:
Loveholidays är ett företagsnamn för We Love Holidays Ltd, vilket har sitt säte på 5th Floor, 3 Shortlands, Hammersmith, London, W6 8DA (“vi”, “oss” eller “vår ”). Hänvisningar till ”dig” eller ”dina” i dessa villkor avser dig, kunden, och alla andra personer i ditt sällskap.

Vår roll i din bokning – icke-paketbokningar

Vi agerar endast som agent eller underagent avseende alla bokningar som vi tar emot och/eller gör åt dig, inklusive flyg, hotell och transporter (”Resetjänster”). När du gör din bokning, innebär vår tjänst endast att vi ordnar för dig att ingå ett kontrakt med den enskilda resetjänstleverantören i fråga (”Tjänsteleverantören”) och samtycker till betalningsvillkoren mellan dig och Tjänsteleverantören. Vi agerar som agent åt Tjänsteleverantören, med undantag där vi anger annat i motsättning till dessa villkor och bestämmelser. Tjänsteleverantören är antingen den huvudsakliga resetjänstleverantören, och därmed parten som tillhandahåller resetjänsten till dig, eller huvudleverantörens agent. Om Tjänsteleverantören agerar agent, är dess roll att ingå ett avtal mellan dig och den huvudsakliga resetjänstleverantören. Tjänsteleverantörens villkor och bestämmelser gäller även för din bokning.

Då vår roll är begränsad till agent, godtar vi inget ansvar avseende eventuella avtal du ingår med eventuella Tjänsteleverantörer, eller för eventuella tjänster eller produkter du köper, eller för andra parter eller personers underlåtelse i samband med eventuella Avtal. Avtalet utgör inte en ”paketsemester”.

Bokningen du gör genom oss (antingen över internet eller via telefon) lyder under dessa villkor och bestämmelser, och under de specifika bokningsvillkoren för den relevanta Tjänsteleverantören som du väljer att ingå avtal med. En lista över dessa bokningsvillkor finns i slutet av detta dokument. Du måste läsa båda uppsättningarna med villkor noga och godkänna dem innan du bokar. Tjänsteleverantörens villkor och bestämmelser (samt alla tillämpliga internationella konventioner) kan begränsa och/eller utesluta deras ansvar mot dig. Exemplar av alla tillämpliga villkor kommer att göras tillgängliga för dig innan du gör din bokning via vår webbsida, eller görs tillgängliga på begäran från dig.

Paketsemestrar

Vissa avtal som vi hjälper dig att ingå kan utgöra ”Paket” i den betydelse som anges i Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 (”Paketreseförordningarna”).  Som regel föreligger ett Paket om du är bosatt i EES och din bokning utgör en kombination av minst två av följande Resetjänster i en och samma bokning gjord hos oss, och där avtalet omfattar en tidsperiod som överstiger 24 timmar eller inkluderar övernattning: (a) transport, (b) boende, (c) hyrbil, eller (d) övriga semestertjänster

Om du köper en kombination som inkluderar ”övriga semestertjänster” och bara en av (a), (b) eller (c) ovan, utgör detta endast ett Paket som de ”övriga semestertjänster”:

 • Inte är en inneboende del av (a), (b) eller (c) ovan.
 • Inte köps efter att tillhandahållandet av (a), (b) eller (c) ovan har inletts.
 • Någondera står för en betydande del av paketets värde (minst 25 % av paketets värde) eller i övrigt utgör en väsentlig del av paketet.

När du bokar ett paket, kommer vi att agera agent eller underagent enligt ovan och du kommer fortfarande att ingå separata avtal med alla Tjänsteleverantörer eller huvudleverantörer för de enskilda Resetjänsterna.  Eftersom vi hjälper dig att sätta samman Paketet, måste vi enligt Paketreseförordningarna hjälpa dig under vissa omständigheter, vilket beskrivs i dessa Villkor och bestämmelser.

1. Bokning och betalning

Genom att göra en bokning hos oss, samtycker du till att:

 1. Alla passageraruppgifter i bokningen är kompletta och stämmer (se till att alla namn anges exakt som de står i varje persons pass).
 2. Du har läst alla villkoren och bestämmelserna på denna webbsida och samtycker (åt dig själv och alla andra personer som ingår i bokningen) att bindas av dem och alla tillämpliga Tjänstleverantörers bokningsvillkor.
 3. Du har läst vår sekretesspolicy och bekräftar att du kommer att tillhandahålla vår Sekretesspolicy till alla namngivna personer vid bokningstillfället,
 4. om du gör en bokning, är över 18 år gammal, och beställer med åldersgräns, intygar du att du och personerna i ditt sällskap är i rätt ålder när du köper dessa tjänster.

Dina valda Resetjänster bekräftas först efter att du har erlagt den första avtalade betalningen till Tjänsteleverantören, eller hela betalningen inklusive alla avgifter. Din bokning bekräftas och ett avtal ingås mellan dig, oss och Tjänsteleverantören först efter att vi skickar dig en bekräftelse via e-post åt dem med ett giltigt referensnummer från Tjänsteleverantören (”Bokningsbekräftelsen”). Läs Bokningsbekräftelsen noga och rapportera eventuell felaktig eller ofullständig information till oss omedelbart så kommer vi att försöka hjälpa dig.

Om flera bokningar görs anses dessa inte utgöra en ”gruppbokning”. Om bokningarna görs med samma bokningsreferens, behandlas de separat (d.v.s. som separata, enskilda bokningar).

Om du har valt att sprida ut kostnaden för dina bokningar som avbetalningar måste betalningen erläggas till datumet som anges vid bokningstillfället. Om inte annat anges, kommer vi automatiskt (om möjligt) att debitera samma betalkort/kreditkort som användes för att betala för din deposition. Om hela betalningen inte har tagits emot (oavsett anledning) till Förfallodatumet, kommer vi att meddela Tjänsteleverantören som kan avsluta din bokning och debitera avbokningsavgifterna som anges i bokningsvillkoren. I händelse av utebliven betalning kan dina bokningar avslutas – se avbokningspolicyn. Du är alltid ansvarig för att ditt saldo betalas innan Förfallodatumet

Vi godtar betalning via kreditkort och betalkort (Visa, MasterCard, Maestro och American Express). Vi tar inte ut någon avgift för att du använder ditt kort, men din bank eller din kortutgivare kan ta ut en ytterligare avgift för utländska transaktioner för utländska kort.

Kort accepteras efter alla tillämpliga säkerhets- och bedrägerikontroller, och vi förbehåller oss rätten att neka/avsluta dina Resetjänster om din bokningsbegäran misslyckas med någon del av dessa kontroller.

Observera att bokningsbegäran kan ta upp till 72 timmar att behandla. Bokningar bekräftas först när vi skickar dig en Bokningsbekräftelse med ett giltigt bokningsreferensnummer för varje Resetjänst. I sällsynta fall kan vi inte bekräfta en bokning, till exempel om betalningen misslyckas. Om detta mot all förmodan skulle inträffa, kommer vårt team att försöka boka om den påverkade Resetjänsten till samma pris. Om detta inte är möjligt, till exempel om betalningen blockeras eller om bokningens pris eller tillgänglighet ändras, kommer vi att kontakta dig via telefon eller e-post för att diskutera nästa steg. Tyvärr kan det hända att kostnaden har ökat under denna tidsperiod. Alla ökade kostnader betalas av dig enligt ditt avtal med din Tjänsteleverantör.

2. Priser och prissättningsfel

Vi strävar efter att se till att alla priser och all övrig information på webbsidan stämmer. Trots våra ansträngningar, är det alltid möjligt att uppenbara fel kan uppstå såsom att priset eller någon annan uppgift visas felaktigt. Vi och de olika Tjänsteleverantörerna förbehåller sig rätten att ändra de angivna priserna när som helst innan bokningen har bekräftats. Vi kontrollerar normalt priserna innan vi bekräftar en bokning så att om bokningens rätta pris vid bokningstillfället är mindre än det angivna priset vid bokningsdatumet, kommer vi att debitera det mindre beloppet. Om bokningens rätta pris vid bokningsdatumet är högre än priset som angavs till dig, kommer vi att kontakta dig via telefon eller e-post och höra med dig innan vi bekräftar din bokning.

Om vi bekräftar och behandlar din bokning och ett prisfel eller annat uppenbart fel föreligger som du rimligen skulle ha kunnat identifiera som ett misstag, kan vi avsluta avtalet och återbetala eventuella belopp som du har betalat oss.

För Paketbokningar kan vi ändra priset på ditt Paket efter att vi har skickat din bokningsbekräftelse för att återspegla ändringar av: (i) priset på passagerartransport på grund av bränslekostnader eller andra energikällor, (ii) skatter och avgifter på Resetjänster som ingår i din bokning som erläggs av andra tredje parter än Tjänsteleverantörerna, inklusive turismskatter, landningsskatter eller utrese- och inreseavgifter i hamnar och flygplatser, eller (iii) växelkurser som påverkar Paketet. Priset kommer enbart att ändras på detta sätt om vi meddelar dig om eventuella prisökningar minst 20 dagar innan ditt Pakets startdatum, tillsammans med en beräkning och förklaring av denna ändring.

Om priset på ditt Paket ökas med mer än 8 % av totalbeloppet, kan du välja att:

 • Godta och betala det ökade priset.
 • Avvisa prisökningen och avboka ditt Paket mot en full återbetalning.
 • Avvisa prisökningen, avboka ditt Paket och välja ett alternativt Paket om vi beslutar att erbjuda detta.  Om du väljer att ta ett alternativt Paket, kommer vi att informera dig om hur detta påverkar priset på din bokning.  Om det alternativa Paketets kostnad eller kvalitet är lägre, är du berättigad till en prissänkning enligt stycke 13 nedan. 

Vi kommer att ge dig rimlig tid att göra ditt val, vilket normalt är sju dagar från och med att du har meddelats om prisökningen.  Om vi inte hör från dig inom denna tidsperiod, kommer vi att skicka en påminnelse, varefter vi är berättigade att avboka ditt Paket och återbetala priset.

Om du väljer att avvisa prisökningen och avboka ditt Paket mot en full återbetalning, och du kan även vara berättigad till ersättning enligt stycke 13 nedan.

Du är berättigad till en prissänkning på din Paketbokning motsvarande eventuella kostnadsminskningar som sker efter att du har gjort din bokning, men innan ditt Pakets startdatum, även om vi är berättigade att göra avdrag för eventuella administrativa kostnader som uppstår i samband med detta.  Du har rätt att begära en sammanställning av dessa administrativa kostnader.

3. Låg förskottsbetalning/Månatliga betalningsplaner

Tjänsteleverantörer kan erbjuda låga förskottsbetalningar och månatliga betalningsplaner för din bokning, och all information om detta, inklusive betalningsdatum, kommer att visas vid bokningstillfället.

Låg förskottsbetalning: Låg förskottsbetalning är per person och visas vid bokningstillfället. Beroende på vilka Resetjänster som du har valt, kommer vi att försöka ta ut den andra förskottsbetalningen automatiskt från samma kreditkort eller betalkort som används för att göra den första förskottsbetalningen och du kommer att informeras om förfallodatumet innan du gör din bokning. Om din bokning avbokas innan den andra förskottsbetalningens förfallodatum, är du fortfarande skyldig att betala hela förskottsbeloppet (d.v.s. både första och andra förskottsbetalningen).

Månatlig betalning: Om du väljer den månatliga betalningsplanen, kommer vi, efter att du har erlagt förskottsbetalningen, att försöka ta ut det kvarvarande saldot i form av månatliga debiteringar där den slutliga betalningen debiteras på datumet som anges i din Bokningsbekräftelse innan din avresa. Om din Bokning avbokas efter den andra förskottsbetalningen, förbehåller vi/Tjänsteleverantören oss rätten att behålla alla betalningar som du har gjort för att täcka eventuella administrativa avgifter.

Vi kommer att försöka automatiskt debitera alla betalningar från samma kreditkort eller betalkort som användes för att erlägga den första förskottsbetalningen. Om du behöver att de kvarvarande avbetalningarna debiteras från ett annat kort, meddelar du oss på collections@loveholidays.com minst fem arbetsdagar innan förfallodatumet för att förhindra att betalningen debiteras från det ursprungliga kortet.

Även om vi automatiskt försöker debitera betalningarna närhelst möjligt, är det ditt ansvar att säkerställa att alla betalningar tas emot av oss och att hela saldot betalas av till datumet som anges i din Bokningsbekräftelse innan din avresa.

Betalningsalternativen beror på tillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att avsluta alla sådana erbjudanden utan förvarning eller förklaring.

4. Onlineinnehåll

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna som visas på webbsidan stämmer och är uppdaterade, men vi förlitar oss på informationen från Tjänsteleverantörerna och den är avsedd att ge en allmän uppfattning av tjänsterna och faciliteterna som erbjuds. Ibland – i synnerhet i början och slutet av säsongen – kan vissa lokaler vara otillgängliga av olika anledningar, såsom underhåll, dåligt väder eller brist på gäster. Vissa annonserade aktiviteter eller faciliteter, såsom vattensporter, är inte tillgängliga hela året. Lokala avgifter kan förekomma för vissa faciliteter, såsom TV, kassaskåp, solstolar, parasoll, spa, tennisbanor, biljardbord och luftkonditionering. Om inte det specifikt bekräftas för din rumstyp eller ditt boende, bör du förutsätta att vissa, om inte alla, faciliteter kan kräva lokala avgifter. Om din Tjänsteleverantör meddelar oss om betydande förändringar av beskrivningarna eller om betydande faciliteter dras tillbaka, kommer vi att vidarebefordra denna information till dig.

Transporttiderna som anges av Tjänsteleverantören för resor mellan flygplatsen och semesterorten är ungefärliga, och beroendes på omständigheterna kan resetiden till ditt valda mål vara längre. Det är ditt ansvar att meddela Tjänsteleverantören som står för transporten om eventuella fördröjningar i övriga Resetjänster, såsom flyg, och transportleverantören förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta tjänsten enligt deras villkor och bestämmelser under sådana omständigheter.

5. Flyg

När du bokar ett flyg, agerar vi bokningsombud åt dig enligt kriterierna som du anger. För sådana bokningar, ger du oss i uppdrag att ordna sådana flyg åt dig och du är vår uppdragsgivare. Vi kommer att ordna för att du ingår ett avtal direkt med flygbolaget i fråga, samt med oss, på dessa villkor. Du kommer att lyda under flygbolagets villkor och bestämmelser, vilka du hittar på flygplatsens webbsida. Vi rekommenderar att du läser dessa noga innan du begär att vi bokar ditt flyg. Genom att göra en bokning för vilken vi agerar ombud åt dig, samtycker du specifikt till villkoren i denna klausul. Med undantag om flyget utgör en del av ett Paket (se stycke 12 nedan), är vi inte ansvariga för något avtal som du ingår med flygbolaget eller deras handlingar eller underlåtenhet, eller för själva flygtjänsten.

Flygbolaget kan välja att skicka bokningsbekräftelsen direkt till din e-post och i sådana fall har vi inte tillgång till och kan inte ändra din bokning. I sådana fall kan du enbart ändra din bokning genom att kontakta flygbolaget direkt, med undantag om annat anges i dessa Villkor och bestämmelser. Vi kommer att skicka ett kvitto med information om eventuella avgifter förknippade med att du använder denna bokningstjänst.

Alla betalningar som du gör till oss för sådana flygplatser hålls av oss åt dig tills de betalas till flygbolaget. Observera att betalningar som du gör till oss inte utgör betalningar till flygbolaget tills vi har gjort betalningen åt dig, men om vi mottar pengar från flygbolaget åt dig är deras ansvar att göra betalningen i fråga till dig uppfyllt.


Information om flygbolag: : Enligt EU-direktiv (EG) nr 2111/2005, artikel 9, måste vi informera dig om att det finns en lista med information om flygbolag som är förbjudna att flyga inom EU. Listan finns på http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm. Enligt EU:s förordningar måste vi informera dig om flygbolaget som kommer att ordna din flygresa. Om flygbolaget inte är känt, måste vi informera dig om vilket flygbolag som sannolikt kommer att sköta flygresan Om vi enbart kan informera dig om vilket det ansvariga flygbolaget sannolikt kommer att vara när du gör din bokning, kommer vi att informera dig om flygbolaget så fort vi får kännedom om detta. Om flygbolaget ändras efter att du har gjort din bokning, kommer vi att meddela dig snarast möjligt. Om flygbolaget, flygtiderna och/eller flygplanstypen ändras innebär det inte att du har rätt av avboka eller ändra din flygresa utan avgift, om inte annat anges.

Flygtiderna kan ändras av många olika skäl. Du bör alltid kontrollera dina flygtider 48 timmar innan avresan för att säkerställa att dina flygtider inte har ändrats.

6. Personuppgiftsskydd

Vi kommer att vidta tillämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Uppgifterna du lämnar till oss kommer endast att överföras till Tjänsteleverantörerna som ordnar din resa eller andra organisationer i den mån som krävs för utförandet av dina Resetjänster. Vissa uppgifter kan även överföras till säkerhets- och kreditupplysningsföretag för att identifiera och förhindra bedrägeri.

Genom att göra en bokning genom oss, samtycker du till att uppgifterna du lämnar används och lämnas ut i följande syften: för att vi ska kunna behandla och uppfylla din bokning (detta innebär att den kan överföras utomlands och/eller till Tjänsteleverantören), om du tar ut en försäkring kan vi behandla dina uppgifter och överföra dem till försäkringsgivaren, för marknadsföring och analys, för att förhindra bedrägeri och för att vi eller våra representanter ska kunna kontakta dig via post, telefon eller e-post. Du kan välja bort ytterligare utskick när som helst genom att klicka på den relevanta länken i alla e-postmeddelanden vi skickar till dig.

För mer information om hur vi använder dina personuppgifter, se vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

7. Slutliga resetjänster

Se till att du har alla dina pass-, rese, visum- och försäkringshandlingar och att du anländer i god tid för att checka in på flygplatsen. Du måste kontrollera dina flyguppgifter inom 48 timmar av avresan på flygbolagets webbsida för att se om resan har uppdaterats, inklusive om några tider har ändrats eller inställts. Om dina flygtider har ändrats, se till att åka till flygplatsen i god tid för den nya tiden. Om inte annat anges i Villkoren och bestämmelserna, måste du meddela din Tjänsteleverantör om dessa ändringar om du har några byten bokade. Vi är inte ansvariga för ändrade flygtider då dessa är enbart är Tjänsteleverantören eller flygbolagets ansvar, vilka i sin tur enbart godtar ansvar för ändrade eller inställda tider enligt sina respektive bokningsvillkor.

8. Ändringar av dig

Om du ändrar någon del av dina Resetjänster måste du betala en administrativ avgift på 865 kr per bokning samt alla Tjänsteleverantörens avgifter. Inga ändringar kan göras inom sju dagar av avresan.

Dessa avgifter inkluderar men är ej begränsade till:

 • Ändra resmål
 • Ändra hotell
 • Ändra namn

 

Om du vill ändra din bokning, klickar du här för att skicka din begäran genom ”Manage My Booking” eller ring oss på +46 844683679 (måndag till söndag, 09 till 17). Observera att eventuella ändringar av dina bekräftade bokningar innebär att de ovanstående avgifterna debiteras, även om det bara rör sig om en bokstav i ett namn. Ändringar godtas endast om de överensstämmer med Tjänsteleverantörens villkor och bestämmelser för dina Resetjänster. Tjänsteleverantören kan ta ut ändringsavgifter som kan utgöra så mycket som hela kostnaden för Resetjänsten, och de ökar normalt desto närmare avresedatumet som ändringen görs.  Medan vi gör allt vi kan för att hjälpa till, kan vi inte garantera att sådana begäran om ändringar kan eller kommer att uppfyllas.

Vid bokningstillfället har du möjligheten att välja rum eller tjänster som är tillgängliga för särskilda priser då de inte kan återbetalas, inte kan ändras och/eller inte kan överföras efter försäljningstillfället. Det innebär att i och med att bokningen bekräftas, kan inga ändringar av något slag (inklusive namn, datum och varaktighet) göras, och det enda alternativet är att avboka. Avbokningar av denna typ av rum kan debiteras med en 100 % avbokningsavgift av Tjänsteleverantören. Sådana rum annonseras som ”Ej återbetalningsbara” och kan behöva betalas helt vid bokningstillfället.

Ändringsavgifter kan komma att ändras när som helst. Observera att ändringsavgifter inte är återbetalningsbara och enbart kan begäras av bokningens huvudpassagerare.

 

Avseende paketbokningar enbart, får du överföra ditt Paket till en annan person som uppfyller alla villkoren för Paketet och förutsatt att du och den andra personen godtar att ni båda, var för sig och tillsammans, är ansvariga för att betala alla utstående belopp och avgifter eller andra kostnader som uppstår i samband med överföringen.  Tänk på att många Tjänsteleverantörer inte tillåter gratis överföringar utan behandlar dem som en avbokning och ombokning (enligt rådande priser), och tar ut en 100 % avbokningsavgift.  Dessutom kan vissa Tjänsteleverantörer prioritera andra kunders avbokningar, vilket innebär att det kan vara omöjligt för dig att överföra exakt samma bokning.  I sådana fall kommer vi att göra vårt bästa för att ordna ett lämpligt alternativ så att Paketet kan fortsätta och överföras till en ny person.  Vi kommer att meddela dig om lösningen och överföringskostnaderna när vi mottar din överföringsbegäran.  Du måste ge oss rimlig förvarning om ändringen så vidta de nödvändiga åtgärderna, och sju dagar eller mer innan avresan anses vara rimligt.


9. Avbokningar av dig

Du kan avboka din bokning när som helst innan avresan mot en avbokningsavgift enligt detta stycke.

Om du avbokar din bokning och förskottsbetalningen som du har erlagt inte täcker avbokningsavgifterna som anges i detta stycke (t.ex. eftersom du har valt en låg förskottsbetalning), måste du betala skillnaden mellan förskottsbetalningen och avbokningsavgiften. Om du godtar dessa Villkor och bestämmelser ger du oss tillstånd att automatiskt debitera betalkortet som du använde när du gjorde bokningen (eller något annat kort som du använt i samband med bokningen).

Avbokningar innebär en avbokningsavgift på 865 kr per bokning, plus alla avgifter från Tjänsteleverantören som följer:

Flygresor: Hela bokningsvärdet för flygresor (inklusive bagage, försäkring etc.).

Boende: Avbokningsavgiften beror på om du har bokat en återbetalningsbar eller ej återbetalningsbar produkt. Avbokningsavgifterna kommer att anges vid bokningstillfället, och kan skilja sig åt mellan olika Tjänsteleverantörer. Du bör kontrollera din Bokningsbekräftelse och alla dokument för mer information om dina specifika avbokningsvillkor.

Ej återbetalningsbara produkter kan ha betalats helt vid bokningstillfället och inga återbetalningar görs i händelse av att de avbokas enligt avsnitt 8 ovan.

Överföringar: 100 % av hela de överförda produkternas bokningsvärde.

Alla avbokningsbegäran måste göras skriftligen och bekräftas av dig när du har informerats om den totala avbokningskostnaden.

För Paketbokningar enbart, utöver avbokningsrättigheterna som anges ovan, har du rätt att avboka din bokning innan Paketets startdatum utan att betala någon avbokningsavgift i händelse av oundvikliga och ovanliga omständigheter (vilka beskrivs i avsnitt 14 nedan) (”Oundvikliga och ovanliga omständigheter”) som uppstår på resmålet eller dess omedelbara närhet, och efter att vi har bekräftat för dig att de kommer att påverka Paketets utförande eller transporten av passagerare till resmålet.  Om du avbokar under sådana omständigheter kommer vi att återbetala alla belopp som du har erlagt i samband med din bokning, men du är inte berättigad till ersättning eller någon av rättigheterna i stycke 13 nedan.

10. Ändra och avboka dina Resetjänster

Vi och Tjänsteleverantörerna förbehåller oss rätten att ändra dina Resetjänster när som helst. De flesta ändringar är små, och vi och Tjänsteleverantörerna kommer att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om alla mindre ändringar innan din avresa. Dock kan vi behöva meddela dig om betydande ändringar som vi och Tjänsteleverantörerna är tvungna att göra avseende bokningens huvudsakliga egenskaper. 

Vi kommer att informera dig så snart som rimligen möjligt om vi eller Tjänsteleverantören måste göra betydande ändringar i din bekräftade Resetjänst, eller om den behöver avbokas helt. Vi kommer även att sköta kontakten mellan dig och Tjänsteleverantören avseende alla alternativ som erbjuds av Tjänsteleverantören och/eller all ersättning som erbjuds. Om vi eller någon av Tjänsteleverantörerna förhindras från att tillhandahålla Resetjänsterna på grund av Oundvikliga och ovanliga omständigheter, kan vi eller Tjänsteleverantörerna avboka din bokning i utbyte mot en full återbetalning. Vi är inte skyldiga dig någon ytterligare ersättning under sådana omständigheter.

Avseende enbart Paketbokningar, om vi eller Tjänsteleverantörerna mot all förmodan måste göra betydande ändringar i ditt Paket, kommer vi att meddela dig så snart som rimligen möjligt. Du kommer då ha möjligheten att:

 • Godta den föreslagna ändringen.  Om detta innebär att Paketets kostnad eller kvalitet blir lägre, är du berättigad till en prissänkning enligt stycke 13 nedan.
 • Avvisa den föreslagna ändringen, avboka ditt Paket och välja ett alternativt Paket om vi beslutar att erbjuda detta.  Om du väljer att ta ett alternativt Paket, kommer vi att informera dig om hur detta påverkar priset på din bokning.  Om det alternativa Paketets kostnad eller kvalitet är lägre, är du berättigad till en prissänkning enligt stycke 13.
 • Avvisa den föreslagna ändringen och avboka ditt Paket mot en full återbetalning.

Vi kommer att ge dig rimlig tid att göra ditt val, vilket normalt är sju dagar från och med att du har meddelats om den föreslagna ändringen.  Om vi inte hör från dig inom denna tidsperiod, kommer vi att skicka en påminnelse, varefter vi är berättigade att avboka ditt Paket och återbetala priset.

Om du väljer att avvisa den föreslagna ändringen och avboka ditt Paket mot en full återbetalning, och du kan även vara berättigad till ersättning enligt stycke 13 nedan.

I ovanliga fall kan vi eller Tjänsteleverantörerna behöva avboka ditt Paket, och vi förbehåller oss rätten att göra detta.  Om vi eller Tjänsteleverantörerna är tvungna att göra detta, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt.  Vi kommer att erbjuda dig ett alternativt Paket om detta är möjligt, och vi kommer att informera dig om hur detta påverkar priset på din bokning.  Om det alternativa Paketets kostnad eller kvalitet är lägre, är du berättigad till en prissänkning enligt stycke 13 nedan.  Om vi inte kan erbjuda ett alternativt Paket, eller om du föredrar det, kan vi återbetala alla belopp du har erlagt för Paketet.

Du kan vara berättigad till ersättning på grund av att ditt Paket avbokas enligt stycke 13 nedan, med undantag om vi är förhindrade från att erbjuda Paketet på grund av Oundvikliga och ovanliga omständigheter, och om vi meddelar dig om avbokningen utan oskälig fördröjning innan ditt Pakets startdatum.

11. Våra serviceavgifter

Under vissa omständigheter debiterar vi serviceavgifter som visas i din bokningsinformation som följer:

SERVICEAVGIFT

CHARGE

Avbokning eller ändring

Enligt klausul 8 och 9*

Administrativ avgift för månatlig betalningsplan

35,95 kr per betalning

Administrativ avgift för betalningsplan med låg förskottsbetalning

60,95 kr per betalning

Administrativ avgift för betalningsplan med standardförskottsbetalning

60,95 kr per betalning

Serviceavgift*

Variabel


*Observera att avboknings- och ändringsavgifter inte är återbetalningsbara.

12. Vårt ansvar för din bokning
 

Icke-paketbokningar

Ditt avtal för Resetjänsterna ingås med Tjänsteleverantörerna som utgör huvudmannen eller huvudmannens representant och deras bokningsvillkor gäller tillsammans med betalningsvillkoren vi har förhandlat. Som agent är vi inte ansvariga för det faktiska tillhandahållandet av Resetjänsterna. Vårt ansvar är begränsat till bokningstjänsten vi tillhandahåller dig. Vi godtar inget ansvar för någon information om Resetjänsten som vi vidarebefordrar till dig i god tro förutsatt att eventuella fel i information rimligen ligger utanför vår kontroll (t.ex. eftersom de enbart beror på Tjänsteleverantörens fel).

Vi är inte ansvariga för eventuella förluster eller skador som inte är förutsägbara. Skador eller förluster är förutsägbara om det antingen är uppenbart att de kommer att inträffa när avtalet ingicks eller om både vi och du vet att de kan inträffa, till exempel om du har diskuterat det med oss under försäljningsprocessen. Vi tillhandahåller endast våra tjänster för inhemskt, icke-kommersiella och privat bruk. Vi godtar inget ansvar för några affärsförluster (t.ex. förlust av vinst, förlust av affärer, driftavbrott eller förlust av affärsmöjligheter).

Vi godtar inget ansvar för andra tredje parts uppträdande eller handlande avseende i ditt boende eller din flygresa, eller för några faciliteter/tjänster som dras in på grund av deras handlande.

I händelse av att det visar sig att vi är ersättningsskyldiga mot dig av någon anledning, är vårt maximala ansvar mot dig begränsat till tre gånger kostnaden av din påverkade Resetjänst (eller den tillämpliga delen av kostnaden om inte alla personer som ingår i bokningen påverkas).

Vi utesluter inte eller begränsat något ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår på grund av vår eller någon av våra anställda, representanter eller underleverantörers vårdslöshet som en del av deras anställning eller uppdrag, något ansvar för bedrägeri eller falsk framställning eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

Paketbokningar

Vi är ansvariga mot dig för utförandet av Resetjänsterna som ingår i din Paketbokning enligt Paketreseförordningarna, oavsett om Resetjänsterna utförs av Tjänsteleverantörerna eller huvudleverantörerna. 

Dock måste du omedelbart meddela oss om alla fall av underlåtenhet att utföra eller av felaktigt utförande av din Resetjänst (”Fel”).  Detta ger oss möjligheten att åtgärda Felet medan du är på semester. Om vi avstår från att göra detta, eller om det är nödvändigt att åtgärda Felet omedelbart, måste du själv åtgärda Felet och begära att vi ersätter alla rimliga utgifter.  Dessa rättigheter gäller inte om Felet inte kan åtgärdas eller om detta skulle innebära orimligt höga kostnader.  I sådana fall är din enda rättighet att begära en prissänkning eller ersättning enligt stycke 13.

Om en betydande del av Resetjänsterna som ingår i ditt Paket inte kan tillhandahållas som avtalat, kommer vi att kostnadsfritt erbjuda ett lämpligt alternativ för att ersätta Paketet.  Alternativa erbjudanden ska om möjligt vara av samma eller högre kvalitet som de som ingår i din bokning.  Om de är av lägre kvalitet, är du berättigad till en prissänkning enligt stycke 13 nedan.  Du kan enbart avvisa vårt alternativa erbjudande om de inte är likvärdiga med vad som avtalats i din bokning eller om prissänkningen är otillräcklig.  Om du avvisar det alternativa erbjudandet, eller om vi inte kan ge dig något erbjudande, kan du om tillämpligt vara berättigad till en prissänkning och/eller ersättning enligt stycke 13.

Om ett Fel har en betydande effekt på Paketets utförande, och vi underlåter att åtgärda det inom rimlig tid, kan du välja att fortsätta med ditt Paket eller avboka din bokning utan någon avbokningsgift. Om du väljer att avboka och ditt Paket inkluderar transport till resmålet, kan vi även erbjuda likvärdig transport utan orimlig fördröjning tillbaka till din avreseort utan extra kostnad för dig.  Om tillämpligt kan du vara berättigad till en prissänkning och/eller ersättning enligt avsnitt 13.

Om vi inte kan ordna din återresa som avtalat i Paketet på grund av Oundvikliga och ovanliga omständigheter, kommer vi att stå för kostnaden för alla nödvändiga boenden, vilka om möjligt ska vara av likvärdig kvalitet, i högst tre nätter per passagerare.  Begränsningen gäller inte för personer med begränsad rörelseförmåga och alla personer i deras sällskap, gravida kvinnor och ensamma minderåriga, samt personer med särskilda medicinska behov, förutsatt att vi har meddelats om deras specifika behov minst 48 timmar innan Paketets startdatum.

Om mer långvarigt boende än som anges ovan för passagerare omfattas av EU:s passagerarrättslagstiftning (vilket beskrivs i Paketreseförordningarna) för ditt valda hemfärdssätt, eller om sådan lagstiftning inte tillåter transportleverantören att begränsa sitt ansvar enligt ovan i händelse av Oundvikliga eller ovanliga omständigheter, kommer gränserna i sådan lagstiftning att gälla istället.

Slutligen kommer vi att ge dig hjälp utan orimlig fördröjning om du drabbas av svårigheter medan du är på semester, i synnerhet genom att tillhandahålla lämplig information om sjukvård, lokala myndigheter och rådgivning, och genom att hjälpa dig med långdistanskommunikation och alternativa resemetoder.  Normalt tar vi inte ut någon avgift för sådan hjälp, även om vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig avgift för sådan hjälp om svårigheterna har orsakats medvetet av dig eller genom din underlåtenhet.

13. Paketbokningar: Prissänkningar och ersättning för skada

Du är berättigad till en lämplig prissänkning för alla perioder under vilka ett Fel föreligger (enligt stycke 12 ovan) om Felet inte är orsakat av dig.

Du har rätt till lämplig ersättning från oss för all skada som du drabbas av på grund av Fel, med undantag om Felet är:

 • orsakat av dig,
 • orsakat av en tredje part utan koppling till tillhandahållandet av Resetjänsterna som ingår i Paketet och som ej går att förutse eller undvika, eller
 • på grund av Oundvikliga och ovanliga omständigheter.

Vi är inte skyldiga att betala någon ersättning till dig avseende ditt Paket om det finns internationella konventioner som begränsar omfattningen av eller villkoren under vilka ersättning skulle betalas av någon av Tjänsteleverantörerna.  Samma begränsningar gäller för oss och på samma sätt som om begräsningarna gällde oss direkt.  Dessa internationella konventioner inkluderar (men är ej begränsade till) Montrealkonventionen avseende flygresor (och alla tidigare relaterade konventioner), Atenkonventionen avseende sjöresor, Bernkonventionen avseende järnvägsresor (föredraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) från den 9 maj 1980), Genève-konventionen avseende vägresor och Pariskonventionen avseende tillhandahållandet av boende.  Vi kommer att dra nytta av alla begränsningar av ersättning som ingår i dessa konventioner och alla övriga internationella konventioner som reglerar resetjänsterna som utgör Paketet. Be oss om exemplar av dessa internationella konventioner om du vill läsa dem.

Vårt ansvar kommer också att vara begränsat enligt avtalsvillkoren hos Tjänsteleverantörerna som tillhandahåller resedelen av din Paketsemester och på samma sätt som om dessa begränsningar gällde oss direkt.

Vårt ansvar mot dig avseende Paketet kommer att vara begränsat till högt tre gånger ditt Pakets kostnad, med undantag för dödsfall, personskador eller sjukdom där vi eller Tjänsteleverantörerna har orsakat skadan avsiktligen eller genom sin underlåtenhet.

Om du ges ersättning eller en prissänkning av en annan part i samband med samma Fel för vilket du begär ersättning eller en prissänkning från oss, kommer vi att dra av ersättningen eller prissänkningen som du får från den andra parten från beloppet som är betalbart av oss.

Med undantag för ovanstående villkor, godtar vi inget ansvar för några krav, förluster, utgifter, skador eller ansvar för ditt Paket, med undantag för dödsfall, skada eller sjukdom där vi har orsakat skadan i fråga genom vår underlåtenhet.

14. Oundvikliga och ovanliga omständigheter

I dessa Villkor och bestämmelser hänvisar vi till Oundvikliga och ovanliga omständigheter, vilka avser situationer som ligger utom kontrollen för parten som åberopar en sådan situation och vars konsekvenser inte kunde ha förhindrats även om alla rimliga åtgärder har vidtagits. 

Exempel på detta är krig, andra allvarliga säkerhetsproblem som terrorism, betydande risker mot människors hälsa såsom utbrott av allvarliga sjukdomar på resmålet, eller naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att säkert resa till resmålet som avtalat i bokningen.

Med undantag som anges i Villkoren och bestämmelserna, är vi och Tjänsteleverantörerna inte ansvariga eller ersättningsskyldiga mot dig för underlåtenhet att utföra eller någon fördröjning i utförandet av alla åtaganden mot dig om detta orsakas av Oundvikliga och ovanliga omständigheter.

15. Klagomål

Om du har några svårigheter eller har några klagomål medan du är på semester, måste du meddela oss och Tjänsteleverantören eller deras lokala representant utan orimlig fördröjning. Som ett strängt villkor för din bokning måste du ha ett skriftligt intyg på ditt klagomål från Tjänsteleverantören eller deras representant från tillfället då problemet uppstod. Om du inte kan nå Tjänsteleverantören eller deras representant medan du är på semester, kontaktar du vårt lokala team på semesterorten på 00 44 (0) 203 870 6830 (måndag till söndag 09 till 17 GMT). Utanför dessa tider erbjuder vi endast en nödtelefon. Du kan också kontakta oss via e-post på inresort@loveholidays.com.

Om du underlåter att följa dessa steg försämrar det våra och Tjänsteleverantörens möjlighet att utreda och åtgärda ditt klagomål. Detta kan innebära att all ersättning som du kan vara berättigad till kan minskas eller ogiltigförklaras.

Observera att vi för närvarande inte har våra egna representanter på plats och inte har gett någon på plats behörighet att representera oss på semesterorten. Därmed är det avgörande att du, om du inte kan nå Tjänsteleverantören eller dennes representant, kontaktar det lokala teamet på semesterorten via ovanstående kontaktuppgifter.

Om du har klagomål som gäller din resa när du återvänt hem, vänligen skicka en detaljerad beskrivning av händelsen via vårt "efter resan-formulär" som du hittar under Mina Semesterdetaljer i sektionen Hantera Min Bokning. Bifoga en skriftlig rapport från tjänsteleverantören eller deras ombud samt övrig dokumentation som är relevant för ditt fall.

Vänligen skicka in ditt klagomål inom 28 dagar från det att du har återvänt från din resa. Ju tidigare vi erhåller ditt klagomål desto enklare är det för oss och vår tjänsteleverantör att göra en grundlig undersökning. Vänligen acceptera att vi följer branschstandarden som stipulerar att 28 dagar är en acceptabel tid för att undersöka ditt klagomål på vår tjänsteleverantör.

Klagomål som tas emot efter 28 dagar av att du har kommit hem kan innebära att vi och/eller din Tjänsteleverantör inte kan komma med ett detaljerat svar, erbjuda någon ersättning eller att Tjänsteleverantören avvisar ditt klagomål.

Vi kommer att sköta klagomålsprocessen åt dig och sträva efter att du får ett komplett svar inom 28 dagar. Om ärendet inte kan lösas och din bokningstjänst eller en annan ABTA-medlem är inblandad, bör det först hänvisas till den ABTA-godkända skiljedomsplanen Se stycke 16.

16. ABTA

Vi är medlem i ABTA och vårt medlemsnummer är P6847.

Vi åtar oss att hålla en hög servicestandard enligt ABTA:s uppförandekod. Vi kan erbjuda en alternativ skiljedomsplan för att lösa tvister som uppstår på grund av eller i samband med din bokning, kallad en ”Skiljedomsplan”. Mer information om uppförandekoden och skiljedomsplanen finns på https://abta.com/about-us/code-of-conduct och https://abta.com/holiday-help-and-complaints/abtas-adr-scheme.

Skiljedomsplanen är godkänd av ABTA och sköts fristående av Hunt ADR. Detta är ett enkelt och billigt sätt att lösa tvister med endast dokument, vilket i sig innebär lägre kostnader än om man använder en skiljedomstol och advokater. Mer information finns på begäran eller på ABTA:s webbsida.

Skiljedomstolsplanen gäller inte för krav som överstiger 5 000 GBP per person. Det finns även en gräns på 25 000 GBP per bokningsformulär. Planen kan dock behandla ersättningskrav som inkluderar lindriga skador eller sjukdomar, och Skiljedomaren kan som högst tilldela upp till 1 500 GBP per person.

Ansökan om skiljedomstol och kravbeskrivningen måst ha mottagits av Chartered Institute of Arbitrators inom arton (18) månader efter att du kommit hem från din semester eller från det planerade hemkomstdatumet. Efter denna tidsgräns är skiljedom enligt Skiljedomsplanen fortfarande tillgänglig med vårt samtycke, med ABTA:s uppförandekod kräver inte att sådant samtycke ges.

För skade- eller sjukdomskrav, vänder du dig till ABTA / Chartered Institute of Arbitrators Mediation Procedure innan du vidtar rättsliga åtgärder. Målet är att hjälpa dig lösa din tvist på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Mer information finns på begäran eller på www.abta.com/holiday-help-and-complaints/abtas-adr-scheme.
 

 

17. Reserådgivning: visum, pass och hälsokrav

Vi rekommenderar att du alltid läser reseråden på finska utrikesmyndighetens hemsida innan du reser utomlands: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o för att läsa den allmänna informationen om visum, lösenord, hälsa och säkerhet.

Du bekräftar att alla medlemmar i ditt sällskap är bosatta i Sverige och har pass som är giltiga i minst sex månader efter tiden för Resetjänsterna som du vill köpa. All allmän information om krav på visum, pass och hälsa (om tillämpligt) som ges förutsätter detta. Kraven kan ändras och vi rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad med den senaste informationen från Resetjänstens Tjänsteleverantör, passkontor, alla tillämpliga ambassader eller konsulat, samt din läkare som tillämpligt innan du gör din bokning och i god tid innan avresan.

Vissa av våra Tjänsteleverantörer erbjuder sina låga priser under förutsättningen att kunderna är bosatta i Sverige och medborgare i landet där vistelsen sker är i sådana fall inte behöriga att bo över för detta pris. Som regel gäller inte detta medborgare i EU-länder som bor över i andra EU-länder. Problem kan dock uppstå om kunder bokar vistelser i landet där deras pass är utgivet. Till exempel turkiska medborgare i Turkiet eller egyptiska medborgare i Egypten.

Om du tror att detta kan påverka din bokning, måste du ringa vårt nybokningsteam innan du gör din bokning så att det är säkert att din bokning accepteras av Tjänsteleverantören. När du väl är utomlands är problemet svårt att åtgärda och kan innebära extra avgifter mot dig eller att din bokning avbokas av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantör kan be oss att kontakta dig innan ditt avresedatum för att be dig intyga personerna i ditt sällskaps hemvistland. I sådana fall måste du kontakta vårt kundtjänstteam inom den angivna tidsramen och uppge denna information för att bekräfta att priserna är giltiga för alla de resande. Vi är inte ansvariga för alla extra kostnader som uppstår på grund av dessa problem.

18. Skatter/lokala avgifter och semesterorts- eller serviceavgifter.

Vissa länder/städer tar ut ytterligare skatter och avgifter såsom turist- eller stadsskatter samt obligatoriska semesterorts-/serviceavgifter. Sådana ytterligare avgifter betalas direkt till ditt boende och används för att underhålla lokala faciliteter och tjänster. Dessa skatter kan inte alltid samlas in av oss eller dina Tjänsteleverantörer i förväg. Du är ensam ansvarig för att betala dessa skatter och avgifter lokalt innan du checkar ut och de kan komma att ändras av staten i fråga. Om inte annat anges, ingår de inte i din bokning. Vi är inte ansvariga mot dig för dessa skatter eller avgifter.

19. Boendebetyg och standarder.

Stjärnbetyg används för att symbolisera den övergripande kvaliteten och nivån på standarderna för respektive boendetyp, och är normalt baserade på kriterier såsom utbudet av standardfaciliteter, inredningens kvalitet, restaurangernas kvalitet och utbud, samt den övergripande servicenivån. Det finns ingen enhetlig och konsekvent metod för stjärnbetygen och de kan variera kraftigt från land till land, och ofta inom olika länder. Alla länder har inte heller officiella betygssystem. Därmed är betyget som visas bara en åsikt och bör endast användas som en riktlinje. Om din Tjänsteleverantör erbjuder ett ”officiellt” turistrådsbetyg, kommer vi att sträva efter att ta med det i boendets beskrivning. Vi kan inte garantera riktigheten hos några betyg som ges. Alla betyg tillhandahålls i befintligt skick visa den relevanta Tjänsteleverantören och är inte våra personliga betyg.

20. Rumstilldelning

Efter att du har registrerat dig/checkat in på ditt boende, kommer du att tilldelas ett rum. Det är ditt ansvar att kontrollera in- och utcheckningstiderna direkt med Tjänsteleverantören. Observera att även om rum listas tillsammans i samma bokning, garanterar detta inte att de kommer att ligga bredvid eller i närheten av varandra.

Passagerare med rörelsehinder: Större delen av Resetjänsterna som erbjuds är lämpliga för alla, men oavsett är det ditt ansvar att informera oss innan du gör din bokning om alla tillstånd/funktionshinder som kan påverka din semester. Om möjligt kommer vi att höra med Tjänsteleverantören om Resetjänstens lämplighet för dig, men vi kan inte ge några garantier. Vi rekommenderar att du själv hör efter för att säkerställa att Resetjänsten är lämplig för dina specifika behov innan du gör din bokning.

21. Byggnadsarbete

Ibland är underhålls- eller renoveringsarbeten och det resulterande bullret är oundvikligt på hotellet/boendet. Om vi meddelas om sådant arbete, kommer vi att informera dig innan du gör din bokning eller inom rimlig tid efter att vi har meddelats.

Observera att allmänna arbeten (såsom vägarbeten) och andra tredje parts byggnadsarbeten i närheten av ditt boende inte är boendet eller Tjänsteleverantörens ansvar.

22. Konkursskydd

Vi erbjuder fullständigt ekonomiskt skydd för våra flygresor, inklusive Paketresor och ATOL-skyddade flygresor genom vårt Air Travel Organiser-licensnummer 10989 från Civil Aviation Authority, Gatwick Airport South, West Sussex, RH6 0YR, Storbritannien, telefon +44 (0)333 103 6350, e-post claims@caa.co.uk .

Om du köper en ATOL-skyddad flygresa eller en Paketresa där flyg ingår från oss, kommer du att få ett ATOL-certifikat. Det anger vad som har ekonomiskt skydd, var du kan få information om vad detta innebär för dig och vem du kontaktar om du behöver framlägga ett krav.

Vi, eller leverantörerna som anges på ditt ATOL-certifikat, kommer att tillhandahålla tjänsterna som anges på ATOL-certifikatet (eller ett lämpligt alternativ). Om varken vi eller leverantören göra detta på grund av konkurs, kan en alternativ ATOL-licensinnehavare erbjuda ett alternativ till tjänsterna som du har köpt (utan ytterligare kostnad för dig). Du samtycker till att den alternativa ATOL-licensinnehavaren under sådana omständigheter kommer att utföra dessa åtaganden och du samtycker till att betala alla utstående belopp enligt ditt avtal med den alternativa ATOL-licensinnehavaren. Dock samtycker du till att det i vissa fall inte är möjligt att utse en alternativ ATOL-licensinnehavare, och i sådana fall är du berättigad att framlägga ett krav enligt ATOL-programmet (eller din kreditkortsutgivare om tillämpligt).

Om vi, eller leverantörerna som anges på ditt ATOL-certifikat, inte kan erbjuda de angivna tjänsterna (eller ett lämpligt alternativ genom en alternativ ATOL-licensinnehavare eller på annat sätt) på grund av konkurs, kan Air Travel Trusts förvaltare göra en betalning (eller ge en förmån) till dig enligt ATOL-programmet. Du samtycker till att du i gengäld för denna betalning eller förmån överlåter till Förvaltarna alla krav som du har eller som kan uppstå i samband med underlåtenheten att tillhandahålla tjänsterna, inklusive alla krav mot oss, resebyrån (eller din kreditkortsutgivare om tillämpligt). Du samtycker också till att alla sådana krav kan tilldelas till ett annat organ om detta organ har betalat beloppen som du begärt enligt ATOL-programmet.

Om du köper ett Paket där en flygresa inte ingår, är du skyddad genom ett försäkringsavtal med Affirma Insurance, vilket är ett firmanamn för MGA Cover Services Limited. Om du skulle behöva framlägga ett krav, skickar du ett e-postmeddelande till claims@affirmainsurance.com eller ringer 020 3540 4422.

Planerad flygbolagsfelförsäkring

Vi har tecknat en planerad flygbolagsfelförsäkring som ger vårt företag ekonomiskt skydd om flygbolaget/flygkonsolidatorn, vilket i sin tur ger dig ekonomiskt skydd och innebär att du kan göra din bokning utan att oroa dig.

23. Rådande lagstiftning och jurisdiktion

Dessa Agenturvillkor och -bestämmelser och förhållandet mellan oss lyder under engelsk lag, och detta utesluter inte de skydd som du har enligt svenska lagstiftning. 

Om en tvist uppstår avseende dessa villkor och bestämmelser som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan du ta upp ärendet med konsument verket/KO (www.konsumentverket.se ) eller använd European Online Dispute Resolution Center (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_sv ) för att få den löst.

England och Wales domstolar har exklusiv jurisdiktion över alla tvister eller ärenden som uppstår i samband med dessa Agenturvillkor och -bestämmelser, även om du som kund även kan väcka talan mot oss i dina lokala domstolar.
 

24. Tjänsteleverantörens villkor och bestämmelser

 

Dessa villkor bestämmelser gäller från och med 24 januari 2019.
Säte: 5th Floor, 3 Shortlands, Hammersmith, London, W6 8DA, United Kingdom

FM/FupSELL_15.01.19

PTD_FM_v3_01062018