Loveholidaysloveholidays

Paketrättigheter

Allmänt

Den kombination av resetjänster som erbjuds utgör en paketresa enligt den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang (”Direktivet”).

EU:s rättigheter med anknytning till paketresor gäller sålunda för dig. Loveholidays ansvarar fullt ut för det korrekta fullgörandet av hela paketreseavtalet.

Loveholidays erbjuder också ett lagstadgat skydd som säkerställer återbetalning av inbetalningar och ombesörjer hemtransport om transport ingår i din paketresa, vilket innebär att du blir hemtransporterad  i händelse av att Loveholidays hamnar på obestånd.

Ytterligare information om de viktigaste rättigheterna som medges i Direktivet (ska tillhandahållas resenären via en hyperlänk i Del 2)

DEL 2

De viktigaste rättigheterna som medges i Direktivet:

• Resenären bör erhålla all nödvändig information innan paketresan köps och avtalet ingås.

• Det ska alltid finnas en näringsidkare som har ansvar för fullgörandet av samtliga resetjänster som ingår i paketreseavtalet.

• Resenären ska få ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där hen kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.

• Resenären har rätt att med rimlig förvarning överlåta ett paketreseavtal till en annan resenär.   Detta kan eventuellt kräva en ny avgift.

• Priset för paketresan får endast höjas som en direkt följd av förändringar av vissa specifika kostnader, t.ex. kostnaden för bränsle. Priset får endast höjas om avtalet uttryckligen fastställer den möjligheten och prisökningen får äga rum senast 20 dagar före paketresans början. Om prisökningen överstiger 8 % av paketresans totalpris har resenären rätt att säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning motsvarande en sänkning av dessa kostnader.

 • Resenären har rätt att säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift och få tillbaka alla sina inbetalningar om någon av resetjänsternas huvudegenskaper har ändrats markant (dock ej priset). Om paketresans arrangör, före paketresans början, säger upp paketreseavtalet, bör arrangören i så fall betala tillbaka alla betalningar som har gjorts avseende paketresan samt kompensation, om tillämpligt.   

 .• Under särskilda omständigheter har resenären rätt att säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift före paketresans början. Det kan till exempel gälla säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

• Resenären har även möjlighet att säga upp paketreseavtalet när som helst före paketresans början mot en lämplig och berättigad uppsägningsavgift.

 • Vid bristande överensstämmelse vad gäller fullgörandet av någon av resetjänsternas överenskomna huvudegenskaper efter paketresans början, bör resenären erbjudas lämpliga alternativa arrangemang utan extra kostnader för resenären. Resenären har rätt att säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift om tjänster inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen påverkar paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper den bristande överensstämmelsen.

 • Resenären har även rätt till en prissänkning och/eller ersättning för skador vid uteblivet fullgörande av någon av resetjänsterna eller bristande överensstämmelse vad gäller fullgörandet av någon av resetjänsterna.

 • Om en resenär befinner sig i svårigheter under en resa är arrangören skyldig att tillhandahålla lämpligt stöd.

 • Betalningsbelopp ska återbetalas i händelse av att arrangören eller återförsäljaren hamnar på obestånd. Om arrangören, eller återförsäljaren om tillämpligt, hamnar på obestånd efter paketresans början, och om transport ingår i paketresan, kommer resenären att transporteras hem.

Loveholidays har tecknat skydd vid obestånd hos Civil Aviation Authority (det brittiska luftfartsverket) i enlighet med vår flygresearrangörs licensnummer 10989. Resenärer kan kontakta detta organ, eller om tillämpligt, relevant myndighet (Civil Aviation Authority, Gatwick Airport South, West Sussex, RH6 0YR, Storbritannien på telefonnummer +44 (0)333 103 6350, eller via e-post claims@caa.co.uk) om tjänster inte kan fullgöras i händelse av Loveholidays insolvens.

 

DEL 3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302